Мормоны Ном захиалах

Номлогчид танд номын нэг хувийг хүргэн өгч, товч тайлбар хийх болно. Эсвэл та онлайнаар уншиж, сонсох боломжтой ба бид алсын зайнаас тантай уулзах боломжтой.

Нэр Please enter a value
Овог Please enter a value
Э-мэйл Please enter a value
Улсын нэрийг сонгоно уу Please select a country
Please select a country
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Гудамжны хаяг Please enter an address
Хот Please enter a city name
Муж Please select a state
Please select a state
Гар утасны дугаар (уулзалт товлох зорилгоор ашиглана) Please enter a value

Таныг хүсэлт илгээхэд юу нөлөөлсөн бэ? (Тохирох бүгдийг сонгоно уу.)

Таныг хүсэлт илгээхэд юу нөлөөлсөн бэ? (Тохирох бүгдийг сонгоно уу.) Please select an option.

Та бидэнтэй Сүмд зочлохыг хүсэж байна уу?

Та бидэнтэй Сүмд зочлохыг хүсэж байна уу? Please select an option.
Энэ мэдээлэл зөв үү?
Нэр, э-мэйл
Хаяг, утасны дугаар
Нэмэлт мэдээлэл

Мормоны Номыг уншиж, үүний талаар ярилцахаар номлогчид надтай холбогдоно гэдгийг би ойлгож байна.

Мормоны Номыг уншиж, үүний талаар ярилцахаар номлогчид надтай холбогдоно гэдгийг би ойлгож байна. Please select an option

Мормоны Ном таныг Есүс Христтэй илүү ойртуулдаг

Мормоны Ном нь Библитэй адил Есүсийн талаар заадаг эртний цэдэг юм. Энэ нь “Үхлийн дараа амьдрал байдаг уу?” “Амьдралын  зорилго юу вэ?” “Би энэ амьдралдаа аз жаргал, амар амгаланг олж чадах уу?” гэх мэт бүх хүнд байдаг амин чухал асуултуудад хариулдаг.

...

Мормоны Номыг 60 секундэд. Бэлэн үү? Эхэлье.

1:22

Хэрвээ бид Мормоны Номыг оюун ухаан, зүрх сэтгэлээ нээж уншвал Бурхан юу үнэн болохыг олж мэдэхэд бидэнд тусална хэмээн амладаг.

Дэлхийн өнцөг булан бүрд амьдарч байгаа янз бүрийн амьдралтай хүмүүс Мормоны Ном бидэнд илүү сайн хүн болж, Бурхантай илүү ойртоход тусална гэдгийг мэдэж авч байна.