Мормоны Ном авах хүсэлт

Урам зориг өгөх захиасыг хуваалцах хоёр номлогчоор дамжуулан Мормоны Номыг үнэгүй хүргүүлэн авна уу.

Мормоны Ном таныг Есүс Христтэй илүү ойртуулдаг

Мормоны Ном нь Библитэй адил Есүсийн талаар заадаг эртний цэдэг юм. Энэ нь “Үхлийн дараа амьдрал байдаг уу?” “Амьдралын  зорилго юу вэ?” “Би энэ амьдралдаа аз жаргал, амар амгаланг олж чадах уу?” гэх мэт бүх хүнд байдаг амин чухал асуултуудад хариулдаг.

...

Мормоны Номыг 60 секундэд. Бэлэн үү? Эхэлье.

1:22

Хэрвээ бид Мормоны Номыг оюун ухаан, зүрх сэтгэлээ нээж уншвал Бурхан юу үнэн болохыг олж мэдэхэд бидэнд тусална хэмээн амладаг.

Дэлхийн өнцөг булан бүрд амьдарч байгаа янз бүрийн амьдралтай хүмүүс Мормоны Ном бидэнд илүү сайн хүн болж, Бурхантай илүү ойртоход тусална гэдгийг мэдэж авч байна.