Номлогчид нэгэн гэр бүлд зочилж, зааж байгаа нь

Бурханд ойртогтун. Номлогчидтой уулзаарай.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн номлогчидтой уулзсанаар Бурхантай харилцах харилцаагаа гүнзгийрүүлж, танд зориулсан Түүний төлөвлөгөөг олж мэдээрэй. Бид тантай хамт залбирч, уншиж мөн Есүс Христийн сургаалыг ярилцана.

Цахим эсвэл биечлэн уулзаж заах хичээлүүдэд бүртгүүлэх

Нэр
Мэдээллээ оруулна уу
Овог
Мэдээллээ оруулна уу
Э-мэйл
Мэдээллээ оруулна уу

Номлогчид хэрхэн бусдыг Бурханы хайрыг мэдрэхэд тусалсан тухай олж мэдээрэй

3bee2052a2c816ebaf7b429f1e38cff7069b8c2b
Алэхандра
Унших
“Надад маш олон төрлийн асуулт байсан. Миний Аврагч хэн бэ? Тэнгэрлэг Эцэг намайг мэдэх үү? Түүний надад зориулсан төлөвлөгөө юу вэ? Тэд үргэлж миний асуултад дуртайяа хариулахад бэлэн байсан. Мөн тэд үргэлж өөрсдийнхөө ярьсан зүйлсийг нотлох эх сурвалжтай байсан.”
Буцах
922c1c8b408165da9a6efcd70e8a50bcb32ad7d6
Парис
Унших
“Эцэст нь номлогчид надад хандан ‘Хэрэв та үүний үнэнийг мэдэхийг хүсвэл[,] … дан бидний үгсэд итгэх хэрэггүй. Бүх үнэний эх сурвалж руу ханд’ гэж хэлсэн. Би тийн үйлдсэн. Тэдний хэлсэн зүйлс үнэн эсэхийг Бурханаас асуухад би хайр, баяр баясгалан, амар тайвныг мэдэрсэн.”
Буцах
b34aa0b47ba070aeded253a6c8ea43353f29036a
Жэннифэр
Унших
“Тэд үнэхээр өөрсдийн Аврагч Есүс Христ шиг байхыг хүсдэг. Тэгээд л болоо. Тэд хайр, сайхан сэтгэл өвөрлөснөөс өөр зүйлгүй.”
Буцах
7f1fc8e652888cf30beb0d2b369ea780dce26226
Натали
Унших
“Анх номлогчидтой уулзахад тэд бидэнд аз жаргал авчирсан. Тэд баяр баясгалан, хайр цацруулж байсан.”
Буцах

Таны айлчлалын зорилго

Бид тантай уулзаж мөн Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу амьдрах үед ирдэг тэрхүү амар тайван, амьдралын тодорхой байдлыг мэдрэхэд тань туслахдаа баяртай байх болно. Тантай уулзах үед юу болох талаар танилцуулъя.

Номлогчид айлчилж очсон хүмүүстэйгээ танилцаж байгаа нь
Бид бие биетэйгээ танилцана.
Номлогчид нэгэн эмэгтэйтэй хамт суралцахынхаа өмнө залбирч байгаа нь
Бид хамтдаа залбирна.
Номлогчид нэгэн эмэгтэйд Мормоны Номоос уншиж өгч байгаа нь
Бид Есүс Христийн сайн мэдээний талаар суралцана.
Хоёр эмэгтэй сүм дээр бие биетэйгээ мэндчилж байгаа нь
Бид таныг хамт сүмд очиход урина.

Илүү ихийг мэдэхийг хүсэж байна уу?