Тавтай морилно уу

Есүсийн заасан үнэн ба зарчмууд бидний амьдрах, гэр бүлээ өсгөн хүмүүжүүлэх, нэг нэгэндээ хандах, саад бэрхшээл, асуудлыг даван туулах арга замд эергээр шууд нөлөөлдөг амьд итгэлд тавтай морилно уу. Бидэнтэй нэгдэж, Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн нэгэн хэсэг болно уу.

 

Тавтай морилно уу

1:06

Үндсэн итгэл үнэмшил

Бурхан бол биднийг хайрладаг Тэнгэр дэх Эцэг юм. Түүнд бидний хүн нэг бүрд зориулсан аз жаргалын төлөвлөгөө бий. Бид итгэлээр амьдарч, бусдад туслан, суралцаж, өсөж хөгжихөөр энэ дэлхийд ирсэн. Бурхан бидэнд туслахаар Өөрийн Хүү Есүс Христийг (Иохан 3:16-г үзнэ үү) илгээсэн. Есүс Христээр дамжуулан бид нүглээсээ өршөөгдөж, амилуулагдан, Бурхантай болон гэр бүлтэйгээ дахин хамт амьдарч чадна.

Бид ганцаараа эдгээр адислалыг эрэлхийлдэггүй. Биднийг залбирвал Тэнгэрлэг Эцэг маань залбиралд хариулна хэмээн амласан. Түүнчлэн Бурхан бидэнд Библи, Мормоны Ном зэргээр болон өнөө үед амьд бошиглогчдоор дамжуулан удирдамж заавар өгдөг. Бид Бурханы тааллыг мэдэж, Түүнийг даган, бусдыг хайрлаж,  шударга амьдрахыг хичээх ёстой. Сүмийн эрхэм зорилго бол биднийг Бурханы аваасай хэмээн хүсдэг адислалуудаас хүртэхүйц зохистой байлгахын тулд энэ амьдралын саад бэрхшээлтэй нүүр тулж, Есүс Христийг дагахад бидэнд туслах явдал юм.