Үр дүн нь энд гарах болно

Сүмийн цуглаан хэрхэн явагддаг вэ?

Ням гараг болгон бид цугларч, хамтдаа дуулал дуулан, номлол сонсож, Аврагчийн талаар бие биедээ заадаг. Сүм бол сүнслэг байдлын хувьд хүчээ сэлбэх, Есүсийг амьдралынхаа төвд байлган, бүхнээс дээгүүрт тавих төгс арга зам юм. Бид та бүхнийг манай Христэд итгэгчдийн цуглаанд хүрэлцэн ирж, бидэнтэй хамт шүтэн бишрэхийг урьж байна.

Сүмийн цуглааны цугларах цаг өөр өөр.  Гэхдээ бүх хүн оролцдог нэг л үндсэн цуглаан болдог ба дараа нь нас насаар юм уу ерөнхий сонирхлын дагуу хуваагдсан ангиудад орж болно.