Амьдрал дахь зөрчилдөөнөө хэрхэн арилгах талаар сураарай

2022 оны 4-р сарын ерөнхий чуулганаас

President Nelson
President Nelson

Сүнслэг инерцийн хүч

17:17

Энэхүү захиасыг ерөнхий чуулганы үеэр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч өгчээ.

зөрчилдөөнийг хэрхэн даван дийлэх талаар сурмаар байна уу?
Номлогчидтой уулзаарай

Та өөр хариулт хайж байна уу?

Ерөнхий чуулганаас бид Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн удирдагчдын өргөн сэдвийг хамарсан маш олон захиасыг сонсож болно. Энд бид танд зориулж хэд хэдэн захиасыг сонголоо. Та таалан үзээрэй. Таныг амьдрал дахь асуултуудынхаа хариултыг олно гэдэгт бид найдаж байна.

Ертөнцийг ялж, амралтыг олох нь

"Бурхантай байгуулсан гэрээнүүдээрээ дамжуулан ертөнцийг ял."- Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон

Үгийг унших

Нэгэн хэсэг нь байх сургаал

"Нэгэн хэсэг нь байх сургаал бидний хүн бүрийн батлан хэлэх дараах зүйлс дээр тогтдог. ... Би сайн мэдээний гэрээнд Түүнтэй нэг юм." - Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон

Үгийг унших

Түгээмэл асуудаг асуултууд