Амьдралынхаа турш амар амгаланг хэрхэн олох талаар сураарай

2022 оны 10-р сарын ерөнхий чуулганаас

President Russell M. Nelson
President Russell M. Nelson

Ертөнцийг ялж, амралтыг олох нь

18:43

Энэхүү захиасыг ерөнхий чуулганы үеэр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч өгчээ.

Амьдралынхаа турш амар амгаланг хэрхэн олох талаар сурмаар байна уу?
Номлогчидтой уулзаарай

Та өөр хариулт хайж байна уу?

Ерөнхий чуулганаас бид Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн удирдагчдын өргөн сэдвийг хамарсан маш олон захиасыг сонсож болно. Энд бид танд зориулж хэд хэдэн захиасыг сонголоо. Та таалан үзээрэй. Таныг амьдрал дахь асуултуудынхаа хариултыг олно гэдэгт бид найдаж байна.

Сүнслэг инерцийн хүч

"Би сүнслэг эерэг инерцээ хадгалж үлдэхэд бидэнд туслах таван тодорхой үйлдлийг санал болгоё." - Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон

Хэлсэн үгийг унших

Ганцаардлыг хэрхэн даван туулах вэ

"Нэгэн хэсэг нь байх сургаал бидний хүн бүрийн батлан хэлэх дараах зүйлс дээр тогтдог. ... Би сайн мэдээний гэрээнд Түүнтэй нэг юм." - Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон

Хэлсэн үгийг унших

Түгээмэл асуудаг асуултууд