Ганцаардлыг хэрхэн даван туулах вэ

2022 оны 10-р сарын ерөнхий чуулганаас

Elder D. Todd Christofferson
Elder D. Todd Christofferson

Нэгэн хэсэг нь байх сургаал

14:40

Энэхүү захиасыг ерөнхий чуулганы үеэр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Арван хоёр төлөөлөгчийн нэг өгчээ.

Ганцаардлаа даван туулмаар байна уу?
Номлогчидтой уулзаарай

Та өөр хариулт хайж байна уу?

Хэзээ хэзээнээс илүү одоо л бидэнд Түүнээс ирдэг амар амгалан хэрэгтэй байна. Хүн бүр амар тайванг хүсэхгүй байгаа энэ дэлхийд бид хэрхэн амар тайванг эрэлхийлэх вэ? Даруу байдал, урам зориг, хүч чадал нь өршөөх болон өршөөл хүсэхийг шаарддаг.

Сүнслэг инерцийн хүч

"Би сүнслэг эерэг инерцээ хадгалж үлдэхэд бидэнд туслах таван тодорхой үйлдлийг санал болгоё." - Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон

Үгийг унших

Ертөнцийг ялж, амралтыг олох нь

"Бурхантай байгуулсан гэрээнүүдээрээ дамжуулан ертөнцийг ял."- Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон

Үгийг унших

Түгээмэл асуудаг асуултууд