#ХристийнАчаар

Есүс Христ амьд. Энэ захиас Түүний амилалтын өдөр чухал байсны адил одоо ч чухал хэвээр. Та хайрлаж, итгэж найдан, уучилж, өөрчлөгдөн, өсөж хөгжин мөн дахин амьдарч чадна.

A woman gets daily Easter week texts on her phone
Христийн амилсны баярын сүнслэг захиастай зурвас хүлээн авах
Манай сувгийг дагаарай
Христийн амилсны баярыг онцгой болгох 5 арга
Христийн амилсны баярыг гэр бүл, найзуудаараа тэмдэглэх 5 аргатай танилцаарай
Унших