Jesus appears to Mary
Христийн амилсны баяр яагаад онцгой вэ?
Христийн амилсны баяр нь бид Түүний амилалтыг тэмдэглэдэг өдөр учраас онцгой юм. Христийн мэндэлсний баяртай адил энэ нь Түүний амьдралыг дурсаж, сургаал нь ямар ач холбогдолтойг тунгаах онцгой мөч билээ.

Та Есүс Христийн сургаалаас илүү ихийг сурмаар байна уу? Манай номлогчид танд тусалж чадна.


"Ариун долоо хоногийн" тухай сурцгаая

Ариун долоо хоног нь Христийн шашинтнуудын хувьд жилийн хамгийн чухал долоо хоног юм. Энэ нь Христийн амилсны ням гаргийн өмнөх долоо хоног буюу Түүний амьдралын сүүлийн долоо хоног юм. Христийн амьдралын сүүлийн долоо хоногт юу тохиосон болон энэ нь бидэнд ямар утга учиртайг мэдэж авцгаая.

Энэхүү Ариун долоо хоногт болон цаашдын долоо хоног бүр Есүс Христтэй улам ойртоорой. Номлогчид танд тусалж чадна.

Өөрчлөлт бол боломжтой зүйл. Өнөөдөр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн номлогчидтой уулзсанаар аяллаа эхлүүлээрэй. Уулзах хүсэлт гарга.

Нэр
Мэдээллээ оруулна уу
Овог
Мэдээллээ оруулна уу
Э-мэйл
Мэдээллээ оруулна уу
Аль нэгийг сонгоно уу.

Ойролцоо контент