A group of friends watching The Christ Child short film together
"Христ Хүү" киног үзэх
Найзууд, гэр бүлийнхнээсээ киноны талаарх сэтгэгдлийг нь асуугаарай.

Христийн төрөлтийг үзүүлсэн энэхүү 18 минутын видео нь Библийн Матай, Лук хоёрын сайн мэдээний ном дахь ариун үйл явдлуудыг гайхалтай дэлгэрэнгүй өгүүлдэг. Иосеф болон Мариагийн хамтаар Назараас Бетлехем рүү аялаарай. Иудейн тал нутагт байх хоньчдын гайхширлын гэрч болж, мөн Дэлхийн Гэрэл болох Аврагч Есүс Христийн өмнө өвдөг сөгдөн суух мэргэдийн баяр хөөрийг мэдрээрэй.

People fellowship inside of the chapel
Хайраар дүүрэн хүмүүсийн хамт Есүсийг бишрэн шүтэгтүн
Илүү ихийг олж мэдэх

Дэлхийг Гэрэлтүүлэх бусад арга замууд